Zrinski Journal 

Impresum

OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO – E4E
Znanstveno-stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo

EDUCATION FOR ENTREPRENEURSHIP – E4E
International journal of education for entrepreneurship


Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski
University College of Economics, Entrepreneurship and Management Nikola Subic Zrinski

ISSN1849-7845 (tisak) ISSN 1849-661X (online)
UDK 33:37

Glavni urednik/Editor in Chief:
Ivica Katavić, Vitomir Tafra

Urednički odbor/Editorial board:
dr.sc. Marina Gregorić (Zagreb, Croatia), dr.sc. Milan Matijević (Zagreb, Croatia), Marjana Merkač-Skok (Ljubljana, Slovenia), dr.sc. Mirjana Pe¬jić-Bach (Zagreb, Croatia), dr.sc. Ivica Katavić (Zagreb, Croatia), dr.sc. Jozsef Poor (Budapest, Hungary), Vitomir Tafra (Zagreb, Croatia), mr.sc. Zdravko Tkalec (Zagreb, Croatia)

Širi urednički odbor/Extended editorial board:
dr.sc. Ružica Beljo Lučić, (Zagreb, Hrvatska), dr. sc.João Manuel da Silva Carvalho, (Maia, Por¬tugal), dr.sc. Emilija Fidancevska (Skopje, Macedonia), dr.sc. Arthashes Gazaryan, (Klaipeda, Lithu¬anija), dr. sc. ÅsaHagberg-Andersson, (Turku, Finland), dr.sc. Jan Jonker, (Nijmegen, Nizozemska), dr.sc. Ljubo Jurčić (Zagreb, Croatia), dr.sc. Ivica Katavić, (Zagreb, Croatia), dr.sc. Tanja Mihalič (Lju¬bljana, Slovenia), dr.sc. Josip Milat (Split, Croatia), mr.sc. Ivan Miloloža (Zagreb, Croatia), dr.sc. Mi¬tar Perušić (Zvornik, Bosna i Hercegovina), dr.sc. Boris Pirjevec (Zagreb, Croatia), dr.sc. Aljoša Še¬stanović, (Zagreb, Hrvatska), dr.sc. Gyula Vatai (Budimpešta, Hungary), dr.sc. Diana Vican (Zadar, Croatia),

Za nakladnika/For Publisher
Ivica Katavić

Nakladnik / Publisher
Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski, Selska cesta 119, Zagreb, Hrvatska
University College of Economics, Entrepreneurship and Management Nikola Subic Zrinski, Selska cesta 119, Zagreb, Croatia

Jezična obrada na hrvatskom jeziku / Language Editor (Croatian)
Antonela Šimunović

Naslovna strana / Front page
Dražen Pavetić
Marina Rogić

Grafičko oblikovanje / Graphic design
Marina Rogić

Tisak / Print
Grafički studio za dizajn i tisak THE PRINThoa, Vrbik br. 5, 10000 Zagreb

Naklada 300 primjeraka / Edition 300 copies